Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Szanowni Państwo,
W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne  wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami  –   „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”
Wobec powyższego, w zakładce “Dla Akcjonariuszy” będziemy na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.

————————————————————————————————————————————–
VRSP S.A.
Al. IX Wieków Kielc 6/4

25-516 Kielce
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000592349, NIP: 657-29-20-905, REGON: 363159140, o kapitale zakładowym 133 000 zł, wpłaconym w całości.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd Spółki pod firmą  VRSP  Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w  siedzibie Spółki, tj. Al. IX Wieków Kielc 6/4, 25-516 Kielce